LanStar

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Проекти

Проект

ООД Ланстар кандидатства по настоящата процедура в качеството си на работодател, стремящ се да осигури здравословна и безопасна трудова среда за персонала си, както и да подобри съществуващите условия за отдих и почивка. Настоящият проект се явява подходяща възможност за компанията да прибави допълнителна стойност към дейността си, като предприеме мерки, свързани с подобряване на организацията на работа, въвеждане на нов начин за управление и контрол на безопасността на труда, подобряване факторите на работната среда и условията за отдих и отмора. Дейностите в проектното предложение включват: разработване и въвеждане на стандарт за управление на ЗБУТ, осигуряване на организиран транспорт до и от работното място; подмяна на лични предпазни средства и работно облекло, осигуряване на нова климатична система в работното помещение, закупуване на ергономични столове и подходящи монитори за работещите в офиса на компанията, оборудване на кът за отдих и почивка, осигуряване на надграждащо обучение на работещите относно специфичните рискове, свързани с индивидуалното работно място. В рамките на изпълнението на проекта се предвиждат също задължителните дейности за информиране и публичност и организация и управление на проекта. Целевата група по проекта включва 9 служители на фирмата. Предвидените дейности ще доведат до постигане на целите на проектното предложение, свързани с подобряване качеството на труда, повишаването на ефективността на извършената работа, чрез подобряване на условията на труд в предприятието и професионалния и здравен статус на работната сила, при спазване изискванията на законодателството (национално и европейско), принципите, залегнали в Регламент (ЕО) №1081/2006 г. и в съответствие с утвърдената фирмена политика по безопасност и здраве при работа.

Основните цели на дейностите по проекта са оптимизиране управлението на трудовия процес в ООД Ланстар, както и подобряване на социално-битовите условия за работещите и оптимизиране на микроклимата в работното помещение. Изпълнението на дейностите по проекта целят да мотивират персонала, да повишат трудовата дисциплина и производителност в компанията, да създадат предпоставки за още по-сигурна и спокойна обстановка на труд и отдих на служителите. Повишаването на квалификацията на служителите чрез провеждането на надграждащи обучения, разработването и внедряването на стандарт по управление на безопасността на труда, ще доведе до повишаване ефективността на трудовия процес. Целта на проекта е също осигуряване на устойчива заетост, чрез организиране на транспорт от и до работното място, с цел запазване на съществуващите работни места на служители с адрес по местоживеене различен от този седалището на фирмата. Подобряването на микроклимата в работното помещение, осигуряването на по-добри условия на отдих и почивка, ще допринесе за благоприятна и спокойна работна среда, което е фактор за ефективен трудов процес. Изпълнението на тези дейности се съпътства с организация, управление и информиране и публичност за проекта. По този начин ще се контролира напредъкът по постигането на целите на проекта, отчитането на изпълнените дейности и постигнатите цели.

 

Предлагани Услуги

"Ланстар" Ви предлага надежден високоскоростен Интернет достъп без прекъсване, гарантиран от нашата оптично-електрическа мрежа, в съотвествие с FTTN и FTTB архитектури за изграждане на фибро-оптични мрежи:

  • FTTN – оптична точка до всеки три/четири сгради или в радиус от 300м
  • FTTB – оптична точка до всяка сграда
  • Без необходимост от допълнителен хардуер като скъпи модеми за ползването на нашата услуга
  • 24 часов мониторинг на мрежата и всекидневна поддръжка 365 дни в годината
  • Без ограничение на връзката
  • Реален статичен Ай Пи (IP) адрес